فرودگاه مهرآباد

۱۳۹۷ ۲۷ مهر

فرودگاه مهرآباد

تاریخچه فروگاه بین المللی

فرودگاه بین المللی مهرآباد درسال 1317 ساخته شد و بعد از آن مهرآباد به مهم ترین فرودگاه شهرتهران و کشورتبدیل شد. این فرودگاه در بخش غربی تهران واقع شده و نام خود را از روستای مهرآباد که بیشتردرآن منطقه قرارداشت گرفته است . نام اصلی روستای  مهرآباد حسین زاده ودر تملک حاجی میرزا قاسمی صدرالعظم محمدشا شاه قاجاربود. حاجی میرزا قاسمی ، حسین آباد رابه ناصرالدین شاه هدیه کرد وبعد از مدتی جزو مهریه عصمت الدوله دخترشاه وهمسردوست محمد خان  معیرالممالک درآمد ونام مهرآباد را برآن گذاشتند اما بعدها به مناسبت خرج های  بی رویه مهرآباد به گرو رفت وازتملک خانواده او خارج شد وداد خواهی او نزد رضا خان هم بی فایده بود وبه خاطر بی مهری خویشاوندان چنان آزرده شد که دست از مهرآباد کشید.

چندی بعد دریکی از روزهای سا ل 1296 شمسی و در اواخر جنگ جهانی اول مردم تهران برای اولین بارشاهد پرواز هواپیما در فراز آسمان بودند. این هواپیما به صورت قطعات مجزا از روسیه واز طریق بندرانزلی به بوسیله اتومبیل به تهران حمل شد وپس ازسوار کردن قطعات توسط خلبان روسی برفراز تهران بی برج آن ایام ودرارتفاع پایین پرواز کرد وچون درآن زمان محلی به عنوان فرود گاه درتهران وجود نداشته خلبان درمحل امورخارجه تهران میدان مشق به زمین نشست. سال ها بعد وبه دنبال پیشرفت سریع صنعت هواپیمائی حق انحصاری هواپیمایی درایران به موجب قانون در بهممن 1304 به شرکت هواپیمائی آلمان یونکرس واگذارشد.

و22سال بعد وپس ازتاسیس باشگاه خلبانی با 20 فروند هواپیما در سال 1317عملا فرودگاه مهرآباد تاسیس ومتولد شد. درسال 1325 اولین گروه خلبانان نیروی هوایی به کشور آمریکا اعزام شد ند وپس از آن نیروی هوایی درسال 1328 با هواپیمای تی 86 واف 33 در مهرآباد شروع به کار کردند و عملیات پروازی را آغاز نمودند. رشد تکنولوژی در صنعت هواپیمایی وعضویت ایران در سازمان ایکائو باعث شد تا فرودگاه مرکزایران مهرآباد درصنعت حمل ونقل هوایی مساافری وباربری رشد چشمگیری داشته باشد.

واژه ها واصطلاحات پرکاربرد در فرودگاه

دراین شماره تصمیم گرفتیم اصطلا حات پرکار برد درفرودگاه وهنگام سوار شدن به هواپیما را به شما معرفی کنیم. بادانستن معنای این اصطلا حات هنگام سفر می توانید بدون استرس ونگرانی پرواز کنید. اززمانی که بلیط هواپیما را رزرومی کنید تا وقتی سوار هواپیما می شوید مدام با اصطلا حات خاصی روبرو می شوید که ممکن است معنای برخی از آن ها را ندانید.

ندانستن معنای این اصطلا حات می تواند باعث سر در گرمی مسافران درفرودگاه شود. به ویژه اگرپرواز خارجی ودرفرودگاه یک کشور دیگرباشید.ندانستن معنای این اصطلا حات می تواند مشکل ساز باشد. البته این اصطلا حات انگلیسی آنقدر رایج شده اند که حتی در سفرهای داخلی هم ممکن است با آن ها مواجه شوید.

ایرلاین AIRLINE

احتمالا این کلمه را مخصوصا هنگام رزرو بلیط هواپیما زیاد شنیده اید. هرچند بسیاری افراد که با هواپیما سفرمی کنند با معنی این کلمه آشنا هستند اما به عنوان اولین مورد از اصطلا حات پر کاربرد در فرودگاه به معنای آن می پردازیم. ایرلاین به شرکتی گفته می شود که صاحب هواپیماست.به همین دلیل در فارسی به ایرلاین شرکت هواپیمایی نیز گفته می شود.معمولا ایرلاین بعد از نام شرکت می آید مانند ماهان ایرلاین...

فلایت FIGHTS

فلایت یا همان پرواز به سفری گفته می شود که هواپیما بین یک مبداو قصد انجام می دهد. معمولا هرپرواز با یک شماره مشخص می شود وبرای دریافت اطلاعات پرواز باید شماره پرواز را بدانید.

لی اوور  LAYOVER

این اصطلاح را می توان توقف بین راه یا پرواز ترجمه کرد.درپروازهای با توقف مسافران باید ازهواپیما پیاده شوند وبعداز مدتی دوباره سوار هواپیما شوند تا به مقصد نهایی برسند. گاهی این توقف تنها چند دقیقه است و گاهی مسافران باید ساعت ها در فرودگاه بین راه توقف کنند.به چنین وضعیتی لی اوور می گویند.

ترمینال TERMINAL

ترمینال مسافربری درفرودگاه نیز کاربرد زیادی دارد وگاهی ممکن است مفهوم ترمینال را بافرودگاه اشتباه کنیم. این اصطلاحات پرکاربرد درفرودگاه است وبه ساختمان بزرگی گفته می شود که مسافران در هنگام سوارشدن وپیاده شدن ازهواپیما وارد آن می شوند .ترمینال بخشی ازفرودگاه است وممکن است یک یا چند درفرودگاه وجود داشته باشند.

درفرودگاه های  بزرگ معمولا چندین ترمینال وجود دارد وگاهی یک ترمینال به پرواز های داخلی وترمینال دیگر به پروازهای خارجی اختصاص پیدا می کند.فرودگاه مهرآباد اکنون جمعا 4ترمینال ورودی و خروجی دارد. ترمینال های 1و2 وترمینال های 4و6 که ازاین ترمینال 6فقط مربوط به ورود پرواز است.

گیت GATE

یکی ازرایج ترین اصطلاحات پرکار بود درفرودگاه وهنگام سوارشدن به هواپیما گیت است. بعداز ارائه بلیط هواپیما ودریافت کارپرواز برای سوارشدن به هواپیما باید به شماره گیتی که روی کارت پرواز نوشته شده مراجعه کنید. درفرودگاه ها چندین گیت وجود داردوهرکارپرواز یک گیت مشخص انجام می شود.گیت ها معمولا باشماره مشخص می شوند وهرگیت محلی برای انتظار مسافران دارد.

ارایول ARRIVAL

ارایول باهمان پرواز ورودی نیز ازاصطلاحات پرکار برد در فرودگاه وپرواز است اریوال به پروازهایی گفته میشود که به مقصد فرودگاه انجام میشوند.درفرودگاه ها تابلویی به نام رایول بورد arrivals board وجود دارد که نشان می دهد چه پروازهایی درچه زمانی به فرودگاه می رسند.

دی پارچرDEPARTURE

به پروازهای خروجی گفته می شود.دیپارچریاپروازهای خروجی به پروازهایی گفته میشود که ازفرودگاه خارج میشوند.پرواز ازفرودگاه مهرآباد به دیگرشهرهابه معنی پرواز خروجی است. همانند پروازهای ورودی در فرودگاه تابلویی به نام دیپار چربورد Departures board وجود دارد که اطلاعات پروازهایی که ازفرودگاه انجام می شود را نشان می دهد.

ارائه خدمات اورژانسی درفرودگاه مهرآباد بصورت شبانه روزی

مرکز اورژانس فرودگاه مستقردرترمینال 1و4 درتمامی ساعات شبانه روز درحالت آماده باش برای ارائه خدمات اورژانسی به مسافرین ومراجعین فرودگاهی است.در فرودگاه مهرآباد به منظور امداد رسانی وارائه خدمات اورژانسی بهتربه مسافرین و مراجعین فرودگاهی دو آمبولانس درمقابل ترمینال 1و2ویک آمبولانس مقابل ترمینال 4 و 6 به  صورت  24 ساعته و با 9 نفر کشیک آماده خدمت رسانی است که درصورت بروز حادثه تمام موارد اورژانسی تا مرحله ورود به بیمارستان را برای بیماران انجام دهند ودراسرع وقت بیماررابه نزدیک ترین بیمارستان به فرودگاه منتقل می نمایند.

مسافران ومراجعان فرودگاهی می توانند مستقیما به اورژانس واقع در ترمینال ها مراجعه یا با شماره 61023280 تماس حاصل نمایند.شایان ذکراست درسال های اخیر امکانات و تجهیزات اورژانس درفرودگاه مهرآباد تجهیز گردیده که دراین خصوص می توان به خرید 2 دستگاه خودرو آمبولانس بنز اسپرینتر 315 با تمام تجهزیات روز و امکانات کامل اشاره کرد.بطورمتوسط روزانه بیش از 100 نفربه این ایستگاه ها و فوریت پزشکی درترمینال ها مراجعه می کنند وتحت درمان سرپایی قرار می گیرند.

راهنمای مسافر/میزخدمت

مجریان این طرح اصول میهمان نوازی فرودگاهی دوره های مدیریت ترمینال وآشنایی به فضای ترمینالی ومهارت های زبانی وآموزشی را دیده اند.اکنون بعد از اجرای بیش از 3سال طرح راهنمای مسافر در فرودگاه مهرآباد طرح فوق به عنوان الگو در تمام فرودگاه های ایران مطرح است.وظیفه راهنما ی مسافر در فرودگاه جلب رضایت و شناسایی مشکلات منظور تسهیل در گردش کار مسافرین خواهد بود ومعرفی این مشکلات به مدیران وپی گیری تارفع نهایی آنها است.

کیفیت خدمت رسانی و همچنین تفکر ارتفاء درحمل ونقل هوایی یکی از مهم ترین مسایل موجود است و فرودگاه مهرآباد بعنوان یکی از زیر ساخت های اصلی حمل و نقل هوایی دراین امرباید پیشرو باشد لذا ارزیابی و ارتفاء خدمات فرودگاهی ارائه شده ازمهرآباد انجام می گیرد.

عمده عملکرد این راهنمایان مسافر درترمینال ها درراستای طرح تحول خدمات رسانی به مسافران کاهش استرس زدایی تکریم مسافران از جمله فعالیت های این کاردرراهنما مسافران است. اجرای این طرح درفرودگاه ها نقطه عطفی دربرنامه ریزی و ارائه خدمات فرودگاهی بود و پاسداشت وصیانت ازحق مردم درارائه خدمات راهنمای مسافر شیوه یی نوین درخدمت رسانی فرودگاهی معرفی شد.

درانتخاب راهنمایان مسافربر برخورداری ازظاهر مناسب واخلاق پسندیده وآگاهی ازخدمات فرودگاهی عوامل اجرایی راهنمای مسافر تاکید شده است.راهنمای مسافر برای جلب رضایت مسافران و کاهش استرس آنهامی بایست همگام با مسافر باشند وهمواره درسطح ترمینال و مناطق سوال خیز جهت پاسخگویی به مسافران حاضرباشند زیرا ماهیت کار راهنمای مسافر پاسخگویی است.

اکنون نیز درترمینال باجه های راهنما ی مسافر علاوه بر راهنمای مسافرین بعنوان میز خدمت نیز استفاده می شود و راهنمایان مسافر علاوه بر انجام وظیفه قبلی خود وظایف جدیدی نیز دارند. راهنمایان مسافربه طورشبانه روز درترمینال های فرودگاه مهرآباد خدمت رسانی می کنند.

با جانان گشت همراه باشید 

اینستاگرام جانان گشت

اینستاگرام جانان گشت -فرودگاه مهرآیاد

 

 
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:
درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.
دیدگاه در رابطه این مقاله وجود دارد.
  نفر این تور را پسندیده اند.